کیتهای تشخیص طبی

نوشته شده توسط Super User دسته: مطالب نمونه
نمایش از 12 تیر 1392 بازدید: 6046
پرینت

. 17 B-Estradiol

. Adenovirus IgG & IgM

. Adrenalin & Noradrenalin

. AFP 96 test

. ALBOMIN

. Aldosteron

. AMA M 2

. AMYLASE

. ANA Screen

. Androstandione

. Anti CCP

. Anti SS-A

. Anti TG

. Anti TPO

. ASO

. BHCG

. BHCG-RAPID

. BILIRUBIN-DIRECT

. Borrelia IgG & IgM

. Brucella

. C3

. CA 125

. CA 15-3

. CA 19-9

. CALCIUM

. cANCA-PR3

. Cardiolipin

. CEA

. CH 50

. Chlamidia

. CHLORIDE

. CHOLESTROL

. CKMB

. CLEARING DESTAIN

. CMV IgG & IgM

. COPPER

. Cortisol

. C-Peptide

. CREATININ

. CRP

 

. DHEA-S

. Digoxin

. dsDNA

. E.COLI SET

. EBV IgG & IgM

. Echinococcus granulosus

. Estriol

. Fasiola hepatica

. FERRITIN 96

. Free PSA

. Free T3

. Free T4

. Free Testosteron

. GGT

. GLUCOSE

. H.Pylori IgA

. H.Pylori- IgM

. HAV Ab

. HAV IgM

. HB A1C

. HB BUFFER

. HBC Ab

. HBC IgM

. HBDH

. HBS Ab

. HBS Ag

. HDL-C

. HDL-C

. Homocystein

. Hydatid Cyst

. IgA

. IgE

. IGF 1

. IgG

. IgM

. Influenza A & B

. INSULIN

. IRON

. LDH

. LDL-C

 

. LE LATEX

. LH. FSH

. LIPASE

. MAGNSIUME

. Malaria

. Metanephrine

. Mump IgG & IgM

. Mycoplasma IgG & IgM

. pANCA-MPO

. PAPP -A

. Phospholipid

. PHOSPHORUS

. PONCEAU RED

. Progesteron

. PROLACTIN

. Protein C

. Protein S

. PSA

. PT

. PTH

. PTT

. RF

. RPR

. RUBELLA IgG & IgM

. SALMONELLA SET

. SCC Ag

. SGOT

. SUDAN BLACK

. Syphilis-IgG

. T3

. Testosteron

. TIBC

. TOTAL PROTEIN

. TOXO IgG & IgM

. TRANSFERRIM

. Treponema Palidum IgG & IgM

. Triglycerides

. Troponin

. TSH